جمله‌واره‌های محدود و غیر محدود – finite and non-finite clauses

جمله واره های محدود و غیر محدود

جمله‌واره‌های محدود:
جمله‌واره‌هایِ محدود یا قابل صرف، باید شاملِ یک فعل باشند که نشان‌دهندۀ زمان جمله است. این جمله‌واره‌ها می‌توانند جمله‌وارۀ مستقل یا وابسته باشند.

مثال:

– We didn’t get any food because we didn’t have enough time.
(.ما هیچ خوراکیی نگرفتیم زیرا زمان کافی نداشتیم)

در این جمله، زمانِ جمله‌واره‌هایِ مستقل و وابسته گذشته است.

جمله واره های غیرِ محدود:
جمله‌واره‌های غیر محدود یا غیرقابل صرف، شامل فعلی هستند که زمان را نشان نمی‌دهد. معمولاً افعال غیر‌محدود را در جمله‌واره‌های وابسته استفاده می‌کنیم. با مراجعه به محتوای جمله‌واره اصلی یا مستقل می‌توانیم به زمان جمله‌واره نامحدود پی‌ببریم. زمانی از جمله‌وارۀ نامحدود استفاده می‌کنیم که فاعل این جمله واره با جمله‌وارۀ مستقل یکسان باشد.

مثال:

– I had something to eat before leaving. = (I had something to eat before I left.)
(.من قبل از رفتن چیزی خوردم)

– After having spent six hours at the hospital, they eventually came home.
(.پس از گذراندن شش ساعت در بیمارستان، آنها سرانجام به خانه می‌آمدند)

– Helped by local volunteers, staff at the museum have spent many years sorting photographs.
(.کارکنان موزه به کمک داوطلبان محلی چندین سال برای مرتب سازی عکس ها وقت صرف کرده‌اند)

– He left the party and went home, not having anyone to talk to.
(.او حزب را ترک کرد و به خانه برگشت و با کسی صحبت نکرد)

– You have to look at the picture really carefully in order to see all the detail.
(.شما باید خیلی با دقت به تصویر نگاه کنید تا تمام جزئیات را مشاهده کنید)

موارد استفاده از جمله‌وارۀ غیرِ محدود:

بعد از حروف یا کلمات ربط همپایه
ما اغلب بعد از حروف ربط هم پایه نظیر after, although, though و if جمله‌واره غیر محدود استفاده می‌کنیم.
مثال:

– By the end of the day, although exhausted, Mark did not feel tired. (although he was exhausted)
(.در پایان روز، اگر چه مارک خسته بود، احساس خستگی نکرد)

– The proposal, if accepted by Parliament, will mean fundamental changes to the education system.
(.اگر پیشنهاد توسط مجلس پذیرفته شود. به معنایِ تغییرات در نظام آموزشی خواهد بود)

 

بعد از افعالی منتهی به مصدر کامل و اسم مصدر
بعد از افعالی که بعد از آنها مصدر کامل (مصدر با to) و اسم مصدر (شکل ing) می‌آید از جمله‌واره غیر محدود بعنوان متمم فعل استفاده می‌شود.
مثال:

– I don’t enjoy playing tennis in the rain.
(.از بازی تنیس در باران لذت نمی‌برم)

– I’d hate to travel to London every day.
(.من متنفر هستم که هر روز به لندن سفر کنم)

بعنوان جمله‌واره موصولی
زمانی که فاعلِ جمله‌واره موصولی با فاعلِ جمله وارۀ مستقل یکسان است، جمله‌وارۀ موصولی می‌تواند یک جمله وارۀ غیر محدود باشد.
مثال:

– The man sitting on the sofa over there is Simon’s brother. (The man who is sitting …)
(.مردی که آنجا روی کاناپه نشسته، برادر سایمون است)

– Don’t forget to fill in the form attached to the letter. (… which is attached to the letter.)
(.فراموش نکنید که فرم متصل به نامه را پر کنید)

 مطالب مرتبط با این موضوع:

جمله واره و انواع آن

جمله واره های موصولی و انواع آن

زبان پی اچ دی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *