گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

کاربرد come در انگلیسی

come

کاربرد come در انگلیسی فعل come به معنای «آمدن» به مفهوم به سمت کسی یا مکانی حرکت کردن است، یعنی فردی به هدف اینکه به کسی یا جایی برسد از جایی به آن سمت حرکت می‌کند. در زبان انگلیسی، کاربرد come به لحاظ ساختاری که بعد از آن واقع می‌شود، …

مشاهده بیشتر »

افعالی که بعد از آنها مصدر و اسم مصدر استفاده می‌شود

افعال مصدر و اسم مصدر

مصدر مساوی با اسم مصدر: برخی افعال هستند که بعد از آنها هم می‌توان مصدر (infinitive) و هم اسم مصدر (gerund) استفاده کرد. این افعال به لحاظ معنایی در هر دو حالت معنای یکسانی دارند و اگر هم تفاوتی داشته باشند بسیار اندک است. افعالی که به رنگ آبی هستند …

مشاهده بیشتر »

مصدر معلوم و مجهول در انگلیسی

مصدر مجهول

مصدر معلوم و مجهول در انگلیسی بیشتر افعال در زبان انگلیسی یک شکل مصدری (با to یا بدون to) معلوم دارند مانند: (to) catch, (to) do, (to) help, (to) leave, (to) wash همچنین بیشتر افعال شکل مصدری مجهول دارند که شامل فعل be (با to یا بدونِ to) و قسمت …

مشاهده بیشتر »

کاربرد مصدر زمان استمراری در انگلیسی

کاربرد مصدر زمان استمراری در انگلیسی مصدر زمان استمراری برای نشان دادنِ عملی که در حال حاضر در حال اتفاق افتادن است، استفاده می‌گردد. ساختار این نوع مصدر به شکل زیر است: to be + present participle  همانند مصدر زمان حال ساده، در برخی شرایط مصدر زمان استمراری نیز بدون …

مشاهده بیشتر »

کاربرد مصدر زمان کامل استمراری در انگلیسی

مصدر زمان کامل استمراری

کاربرد مصدر زمان کامل استمراری در انگلیسی مصدر زمان کامل استمراری برای بیان یک عمل که استمرار داشته ولی هنوز کامل نشده، استفاده می‌شود. ساختار این نوع مصدر به شکل زیر است: to have been + present participle همانند مصدر زمان حال، در برخی شرایط مصدر زمان کامل استمراری نیز …

مشاهده بیشتر »

مصدر زمان کامل در انگلیسی

مصدر زمان کامل در انگلیسی بعد از برخی افعال نظیر claim, expect, hate, hope, like, love, prefer, pretend از مصدر زمان کامل استفاده می‌کنیم. ساختار مصدر زمان کامل به شکل زیر می‌باشد. to have + past participle مثال: He pretended to have lost her number and so had been unable to …

مشاهده بیشتر »