حروف ربط وابسته در زبان انگلیسی

حروف ربط وابسته در انگلیسی
حروف ربط وابسته در انگلیسی

از بین سه نوع حرف ربطی (هم پایه، وابسته و جفتی) که در زبان انگلیسی وجود دارد، تشخیص حروف ربط وابسته از همه سخت‌تر است. در واقع بسیاری از افراد از این حروف بدون توجه به کاربرد آنها، استفاده می‌کنند. در ادامه نگاهی دقیق‌تر به حروف ربط وابسته خواهیم داشت.

حروف ربط وابسته

حروف ربط وابسته (Subordinating Conjunctions)، کلماتی هستند که یک جمله واره مستقل (main clause) را به یک جمله واره وابسته (dependent clause) وصل می‌کنند.

جمله واره مستقل یا اصلی، جمله‌واره‌ای است که به تنهایی می‌تواند یک جمله باشد و نیازی به اطلاعات اضافی ندارد. جمله واره وابسته، جمله‌واره‌ای است که اطلاعات اضافی به جمله‎واره مستقل اضافه می‌کند و به تنهایی نمی‌تواند یک جمله باشد. در واقع، معنی و مفهوم آن وابسته به جمله واره مستقل است.

The student failed the test. [جمله‌واره مستقل]
(.او در امتحان مردود شد)

because she didn’t study [جمله‌واره وابسته]
(.زیرا او درس نخواند)

در مثال‌های فوق، جملۀ اول یک جمله واره مستقل است؛ زیرا به تنهایی می‌تواند یک جمله کامل باشد و نیازی به اطلاعات اضافی ندارد. اما جملۀ دوم یک جمله واره وابسته است و نمی‌تواند یک جمله کامل باشد؛ زیرا فاقد مفهوم و معنای کامل است. برای کامل کردن جمله وارۀ وابسته باید آن را با جمله وارۀ مستقل ترکیب کنیم:

The student failed the test because she didn’t study.
(.این دانش آموز در امتحان رد شد زیرا درس نخواند)

کاربرد حروف ربط وابسته

در زبان انگلیسی تعداد زیادی حروف ربط وابسته وجود دارد، این حروف در ابتدای جمله واره وابسته واقع می‌شوند. حروف ربط وابسته و جمله‌وارۀ بعد از آن می‌توانند بیانگر زمان، مکان، دلیل، وضعیت، مغایرت و یا مقایسه برای جمله واره مستقل باشند.

بیان زمان

رایج ترین حروف ربط وابسته بیان کننده زمان شامل موارد زیر می‌شوند:

after
as long as
as soon as
before
by the time
now that
once
since
till
until
when
whenever
while

مثال:

I’m going out after the football has finished.
(.بعد از اینکه فوتبال تمام شد من بیرون می‌روم)

I’m going out as soon as the football has finished.
(.به محض اینکه فوتبال تمام شد من بیرون می‌روم)

I’m staying out as long as the weather stays good.
(.تا زمانی که هوا خوب باشد من بیرون می‌مانم)

I’m going out before the football has finished.
(.قبل از اینکه فوتبال تمام شود من بیرون می‌روم)

I’m going out once the football has finished.
(.زمانیکه فوتبال تمام شد من بیرون می روم)

I’m staying out till the weather turns bad.
(.تا هوا بد شود من بیرون می‌مانم)

I’m staying out until the weather turns bad.
(.تا هوا بد شود من بیرون می‌مانم)

I’m going out when the weather improves.
(.وقتی هوا خوب شد من بیرون می‌روم)

I go out whenever the weather is good.
(.هر وقت هوا خوب است من بیرون می‌روم)

I’ll stay out while the weather is good.
(.هنگامیکه هوا خوب است من بیرون می‌مانم)

بیان مکان

رایج ترین حروف ربط وابسته بیان کننده مکان شامل موارد زیر می‌شوند:

where
wherever

مثال:

I fish where the waves start to form.
(.من جایی که موج‌ها شروع به شکل می گیرند ماهیگیری می‌کنم)

I will live wherever the weather is good.
(.من هر جایی که هوا خوب است زندگی می‌کنم)

بیان دلیل و علت

رایج ترین حروف ربط وابسته بیان کننده دلیل شامل موارد زیر می‌شوند:

as
because
Inasmuch as
in order that
since
so that

مثال:

As it’s raining, I’m staying in.
(.چون باران می‌بارد، من در خانه می‌مانم)

I’m staying in because it’s raining.
(.من در خانه می‌مانم زیرا باران می‌بارد)

Inasmuch as you are their commander, you are responsible for the behavior of these men.
(.از آنجایی که شما فرمانده آنها هستید، شما مسئول رفتار این مردان هستید)

In order that I don’t miss the postman, I’m staying in.
(.بخاطر اینکه پستچی را از دست ندهم، من در خانه می‌مانم)

Since you’re going out, I’m staying in.
(.از آنجایی که شما بیرون می‌روید، من در خانه می‌مانم)

I’m staying in so that I don’t miss the postman.
(.من در خانه می‌مانم تا پستچی را از دست ندهم)

بیان شرط

رایج ترین حروف ربط وابسته بیان کننده شرط شامل موارد زیر می‌شوند:

assuming that
even if
if
in case (that)
lest
only if
provided
provided that
unless

مثال:

I hope to go to college next year, assuming that I pass my exams.
(.امیدوارم سال آینده به کالج بروم، با فرض اینکه امتحاناتم را قبول می‌شوم)

Even if it rains, I’m going out.
(.حتی اگر باران ببارد، من بیرون می‌روم)

If it rains, I’m staying in.
(.اگر باران ببارد، من داخل می‌مانم)

I’m staying in in case it rains.
(.در صورتی که باران ببارد من در خانه می‌مانم)

He spent whole days in his room lest he disturb anyone.
(.او تمام روزها را در اتاقش گذراند تا به کسی آسیب نرساند)

Provided it doesn’t rain, I’m going out.
(.اگر باران نبارد، من بیرون می‌روم)

You can go out to play provided that you finish your homework.
(.تو می‌توانی برای بازی کردن بیرون بروی به شرط اینکه تکالیف خود را تمام کنی)

I’m going out unless it rains.
(.من بیرون می‌روم مگر اینکه باران بیاید)

بیان مغایرت

رایج ترین حروف ربط وابسته بیان کننده مغایرت شامل موارد زیر می‌شوند:

although
even though
though
while

مثال:

I’m staying in although I’d rather go out.
(.من در خانه می‌مانم اگرچه ترجیح می‌دادم بیرون بروم)

I’m staying in even though the sun is out.
(.من در خانه می‌مانم اگر چه خورشید بیرون آمده است)

Though it was raining, she went out.
(.با وجود اینکه در حال باریدن بود، او بیرون رفت)

I’m staying in while you are going out.
(.من در خانه می‌مانم در حالیکه شما بیرون می‌روید)

بیان مقایسه

رایج ترین حروف ربط وابسته بیان کننده مقایسه شامل موارد زیر می‌شوند:

as
as much as
just as
than
whether
whereas

مثال:

I’m staying in as you should.
(.من در خانه می‌مانم همانطور که شما باید بمانید)

I eat as much as you ate.
(.من به همان اندازه می‌خورم که شما خوردید)

I wrote my essay with five paragraphs just as my professor told me to do.
(.من مقاله‌ام را در پنچ پاراگراف نوشتم درست همانطور که استادم به من گفت تا انجام دهم)

He is cleverer than I am.
(.او از من باهوش‌تر است)

I’m staying in whereas you are going out.
(.من در خانه می‌مانم در حالیکه شما بیرون می‌روید)

حروف ربط وابسته و ویرگول

اگر جمله واره وابسته در ابتدای جمله واقع شود، بعد از آن معمولاً از ویرگول استفاده می شود.

If it rains, I’m staying in.
(اگر باران ببارد، در خانه می‌مانم)

اگر جمله واره وابسته در انتهای جمله و جمله واره مستقل در ابتدای جمله واقع شوند، بین آنها از ویرگول استفاده نمی شود.

I’m staying in If it rains.
(در خانه می‌مانم اگر باران ببارد)

تفاوت حروف ربط وابسته و ضمایر موصولی

در زبان انگلیسی گروه دیگری از کلمات وجود دارند که در ابتدای جمله واره وابسته واقع شده و آن را معرفی می‌کنند. به این کلمات ضمایر موصولی می گویند.

اگرچه این کلمات خیلی شبیه به حروف ربط وابسته هستند، اما تفاوت‌هایی با این حروف دارند. ضمایر موصولی that, who و which هستند. ضمایر موصولی بر خلاف حروف ربط وابسته، بعنوان فاعل برای جمله واره وابسته عمل می‌کنند در حالیکه حروف ربط وابسته قبل از فاعل واقع می‌شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

John is the guy who came over for dinner last week.
(.جان مردی است که هفته گذشته برای شام آمد)

درمثال فوق، دو جمله واره وجود دارد. John is the guy جمله واره مستقل و who came over for dinner last week جمله واره وابسته است که اطلاعات اضافی دربارۀ John به ما می‌دهد. در این جمله، ضمیر موصولی Who نقش فاعل را برای جمله واره وابسته ایفا می‌کند.

We talked about music and movies while we ate.
(.ما در مورد موسیقی و فیلم صحبت کردیم در حالیکه غذا می‌خوردیم)

در مثال فوق، دو جمله واره وجود دارد. We talked about music and movies جمله واره مستقل و while we ate جمله واره وابسته است. در این جمله، while یک حرف ربط وابسته است و نقش فاعل را ایفا نمی‌کند. در هر دو جمله واره، ضمیرِ we فاعل است.

نکات بسیار مهم:
1- جمله واره های قیدی همیشه با حرف ربط وابسته معرفی می شوند، در حالیکه جمله واره های اسمی و توصیفی گاهی اوقات با یک حرف ربط وابسته معرفی می شوند. به مثال های زیر توجه کنید:

جمله واره قیدی: Before you go, sign the log book.
(.قبل از اینکه بروی، دفتر روزنامه را امضا کن)

جمله واره اسمی: He asked if he could leave early.
(.او درخواست کرد که آیا می‌تواند زودتر برود)

جمله واره توصیفی: That is the place where he was last seen.
(.آن مکان جایی است که او آخرین بار دیده شده است)

2- حروف ربط وابسته فقط زمانی نقش حروف ربط را دارند که بعد از آنها جمله واره وابسته واقع شده باشد، در غیر اینصورت نقش گرامری آنها در جمله تغییر خواهد کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

قید: She died on March 5th and was buried the day after.
(.او در روز پنجم مارس فوت کرد و روز بعد دفن شد)

حرف اضافه: I went for a short walk after dinner.
(.بعد از شام به یک پیاده روی کوتاه رفتم)

حرف ربط وابسته: After he finished his studies, he went to America.
(.بعد از اینکه درسش تمام شد، او به آمریکا رفت)

مطالب مرتبط:
حروف ربط در زبان انگلیسی

4 دیدگاه‌ها

  1. عالی بود ممنون

  2. عالیییی

  3. دمتون گرم. واقعا کامل بود.
    بهترین هستین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *