تفاوت just، yet، already و still

کاربرد just، yet، already و still

تفاوت just، yet، already و still این کلمات از قیود زمان هستند و معمولاً در زمان حال کامل (present perfect) استفاده می‌شوند؛ اگرچه، yet، still و already ممکن است در سایر زمان‌ها نیز استفاده شوند. در ادامه به کاربرد هر یک از این قیود می‌پردازیم. کاربرد just just فقط در …

مشاهده بیشتر »

افعال حسی در زبان انگلیسی

افعال حسی در زبان انگلیسی

افعال حسی در انگلیسی افعال حسی (Verbs of Sense یا Sensory Verbs)، افعالی هستند که حواس پنجگانه (دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کرن و چشیدن) را توصیف می‌کنند و جزء افعال حالتی هستند. برخی افعال حسی عبارتند از: see, hear, smell, look, watch, seem, taste, feel, sound مثال: Can you see that …

مشاهده بیشتر »

افعال کمکی در انگلیسی

افعال کمکی وجهی

افعال کمکی در انگلیسی افعال کمکی (auxiliary verbs)، افعالی هستند که معمولاً قبل از فعل اصلی در جمله بکار می‌روند. این افعال برای تکمیل مفهوم جمله به فعل اصلی کمک می‌کنند. عبارات فعلی ترکیب افعال کمکی و افعال اصلی، عبارات فعلی (verb phrases) را بوجود می‌آورد. در عبارات فعلی، فعل …

مشاهده بیشتر »

تفاوت افعال کنشی و ربطی

تفاوت افعال ربطی و کنشی

تفاوت افعال کنشی و ربطی: افعالی نظیر appear, become, feel, get, grow, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste, turn هم می‌توانند کنشی و هم می‌توانند ربطی باشند. به منظور تمایز این دو نوع فعل باید به نحوه استفاده آنها در جمله توجه کنید. افعال ربطی، برای توصیف استفاده می‌شوند …

مشاهده بیشتر »

افعال ربطی در انگلیسی

افعال ربطی در انگلیسی

افعال ربطی در انگلیسی بر خلاف افعال کنشی، افعال ربطی بین یک اسم که فاعل نامیده می‌شود و کلمۀ دیگری که این اسم را توصیف می‌کند ارتباط برقرار می‌کند. کلمه‌ای که فاعل را توصیف می‌کند ممکن است صفت یا اسم دیگری (متمم) باشد. رایج‌ترین افعال ربطی، افعال to be هستند …

مشاهده بیشتر »

صفات در زبان انگلیسی | صفات وصفی و خبری

صفات در انگلیسی

صفات در زبان انگلیسی در زبان انگلسی صفت‌ها با توجه به جایگاه آنها در جمله به دو نوعِ صفات وصفی و خبری تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی این دو گونه صفت و کاربرد آنها می‌پردازیم. صفات وصفی صفت‌های وصفی (attributive adjectives)، صفت‌هایی هستند که قبل از اسم واقع شده …

مشاهده بیشتر »