کاربرد allow در زبان انگلیسی

allow

کاربرد allow: بعد از فعلِ allow می‌توان از سه ساختارِ مصدر + مفعول، اسم مصدر و اسم استفاده کرد. در حالت اسم مصدر، فاعلی که عمل اسم مصدر را انجام می‌دهد غیرضروی است. allow + object + infinitive allow + gerund allow + noun مثال: Her parents allowed her (مفعول) to …

مشاهده بیشتر »

کاربرد hate، like، love و prefer در انگلیسی

love-like-hate-prefer

کاربرد hate، like، love و prefer: این افعال وقتی معنای کلی و عمومی دارند با اسم مصدر (gerund) بکار می‌روند و وقتی اشاره به یک زمان یا موقعیت خاص دارند با مصدر (infinitive) همراه می‌شوند. بعد از عباراتی نظیر would love to، would hate to و … باید از مصدر …

مشاهده بیشتر »

کاربرد deserve در انگلیسی

deserve

کاربرد deserve: بعد از فعلِ deserve به معنایِ «سزاوار بودن» می‌توان از مصدر، اسم مصدر و اسم استفاده کرد. استفاده از اسم مصدر (gerund) بعد از فعلِ deserve زیاد رایج نیست. این حالت بیشتر در ساختار مجهول بکار می‌رود. مثال: Your proposals deserve to be considered in detail. (.پیشنهادات شما …

مشاهده بیشتر »

کاربرد forget، regret و remember در زبان انگلیسی

کاربرد forget، regret و remember

کاربرد forget، regret و remember: وقتی افعال forget، regret و remember با اسم مصدر (gerund) همراه می‌شوند اشاره به عملی دارند که زودتر از فعل اصلی اتفاق افتاده است. در این ساختار به جای اسم مصدر می‌توان از فعل زمان حال کامل برای واضح تر کردنِ توالی عمل، استفاده کرد. …

مشاهده بیشتر »

کاربرد mean در زبان انگلیسی

کاربرد mean

کاربرد mean: فعلِ mean همراه با اسم مصدر (gerund) نشان می‌دهد که نتیجه یک عمل چه خواهد بود. در این حالت فعلِ involve به معنایِ «شامل شدن» می‌تواند به جای mean استفاده شود. مثال: If you take that job in London it will mean travelling for two hours every day. …

مشاهده بیشتر »

کاربرد try در زبان انگلیسی

کاربرد try

کاربرد try: فعل try همراه با اسم مصدر (gerund) به معنای تجربه کردن یک عمل است. مثال: If you have problems sleeping, you could try doing some yoga before you go to bed. (.اگر مشکل خواب دارید، می توانید قبل از رفتن به رختخواب، یوگا انجام دهید) Why don’t you …

مشاهده بیشتر »