مطابقت فعل و فاعل در زبان انگلیسی

Subject-Verb Agreement

مطابقت فعل و فاعل (Subject-Verb Agreement) در زبان انگلیسی مطابقت فعل و فاعل از لحاظ جمع و مفرد بودن بدین معنی است که فاعل مفرد، فعل مفرد گرفته و فاعل جمع، فعل جمع می‌گیرد. به عنوان مثال می‌گوییم: -The boy is happy. -The boys are happy. اما در تمامی موارد …

مشاهده بیشتر »

اسم ها در زبان انگلیسی

Nouns

اسم‌ ها در زبان انگلیسی (Nouns) اسم ها در زبان انگلیسی چندین عملکرد دارند، اما به طور واضح «نامیدن» مهمترین عملکرد آنهاست. در زبان انگلیسی دو طبقه بندیِ پایه برای اسم ها وجود دارد. در برخی کتاب های گرامر این اسامی، قابل شمارش و غیرقابل شمارش نامیده می‌شوند. اسامی قابل …

مشاهده بیشتر »

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی و کاربرد آنها

Relative Pronouns

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی و کاربرد آنها (Relative Pronouns) ضمایر موصولی: ضمایر موصولی، بعنوان معرف جمله‌واره‌های موصولی استفاده می‌شوند. رایج‌ترین ضمایر موصولی عبارتند از: who, whom, whose, which, that. نوع ضمیر موصولی که ما استفاده می‌کنیم به اسمی که به آن اشاره دارد و نوع جمله‌واره موصولی بستگی دارد. …

مشاهده بیشتر »

صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی و عالی

صفات تفضیلی یا مقایسه‌ای: صفات تفضیلی یا مقایسه‌ای برای مقایسه دو اسم بکار می‌روند. صفات تفضیلی شامل دو نوعِ تک سیلابی و چند سیلابی می‌باشند و اغلب با than استفاده می‌شوند. الگوی کلی برای صفات تفضیلی با than به شکل زیر می باشد: (مفعول) اسم + than + صفت تفضیلی …

مشاهده بیشتر »

کاربرد حروف تعریف (a, an, the) در زبان انگلیسی

حروف تعریف a, an, the

حروف تعریف (Articles): حروف تعریف نوعی توصیف کننده (modifier) هستند که قبل از اسم واقع می‌شوند و اطلاعاتی راجع به اسم ارائه می‌دهند. در زبان انگلیسی سه حرف تعریف (a, an, the) وجود دارد. مثال: I have an old car. حروف تعریف نامعین (a, an): حروف تعریف a و an …

مشاهده بیشتر »