کاربرد be used to، used to و get used to

used to

کاربرد used to: 1- از used to برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که در گذشته به طور منظم و از روی عادت انجام می‌داده‌ایم، ولی در حال حاضر دیگر انجام نمی‌دهیم. معادل فارسی این عبارت (سابقاً، قدیم‌ها، آن روزها و جوانی‌ها) می‌باشد. مثال: I used to smoke a lot. (جمله …

مشاهده بیشتر »

جمله واره های قیدی

جمله واره قیدی

جمله واره های قیدی: جمله واره‌ های قیدی به 6 دسته تقسیم می‌شوند که شناخت کلمات ربط معرفِ هر دسته حائر اهمیت می‌باشد.  1- زمان (Time) این جمله‌واره‌ها دلالت به زمان انجام کاری دارند و مهمترین کلمات ربط معرف آنها عبارتند از: when – whenever – until – after – …

مشاهده بیشتر »

جمله واره های توصیفی

Adjective Clauses

جمله‌واره‌های توصیفی: جمله‌واره‌های توصیفی با ضمایر موصولی نظیر who، whom و … آغاز می‌شوند. این جمله واره ها اسم قبل از خود را توصیف می‌کنند. The man (اسم) who lent you the money (جمله واره توصیفی) is Tom’s elder brother. جمله‌واره توصیفی فوق نشان می‌دهد که کدام مرد، برادرِ بزرگ …

مشاهده بیشتر »

جمله واره های اسمی

noun clauses

جمله واره ها: این جملات همانند جملات کامل دارای فعل و فاعل مستقل هستند با این تفاوت که معنی آنها ناتمام بوده و همواره با یک کلمه ربط شروع می‌شوند. مثال: – that he works hard. (.که او به سختی کار می کند) – when they informed me. (.هنگامی که …

مشاهده بیشتر »

گذشته غیرواقعی در زبان انگلیسی

گذشته غیرواقعی در گرامر انگلیسی

گذشته غیرواقعی: برخی اوقات فعلِ گذشته برای اشاره به گذشته غیرواقعی استفاده می‌شود. در این حالت، اگرچه زمانِ فعل گذشته است اما در واقع دربارۀ چیزی که اتفاق نیفتاده صحبت می‌کنیم. این مورد بیشتر در جملات شرطی وجود دارد زمانیکه دربارۀ یک وضعیت فرضی صحبت می‌کنیم که ممکن است در …

مشاهده بیشتر »

جملات شرطی و انواع آن در گرامر زبان انگلیسی

جملات شرطی و انواع آن

جملات شرطی (Conditional Sentence) جملات شرطی برای این استفاده می‌شوند که ما حدس بزنیم چه چیزی می‌تواند اتفاق بیافتد، چه چیزی ممکن است اتفاق بیافتد و چه چیزی ما آرزو داریم اتفاق بیافتد. در زبان انگلیسی، در بیشترِ جملاتِ شرطی از if استفاده می‌شود. در بسیاری از جملات شرطی یک …

مشاهده بیشتر »