جملات وجه سببی در انگلیسی

جملات وجه سببی

جملات سببی: جملات سببی یا وجه سببی (causative sentences)، به جملاتی گفته می‌شود که در آن فاعل باعث می‌شود تا شخص دیگری کاری انجام دهد. در واقع در جمله سببی، یک شخص عملی را به صورت مستقیم انجام نمی‌دهد بلکه آن شخص، فردِ یا شیِ دیگری را مجبور به انجام …

مشاهده بیشتر »

افعال حالتی و کنشی در انگلیسی

افعال حالتی و حرکتی

افعال حالتی و کنشی گاهی اوقات افعال در زبان انگلیسی به دو گروه کنشی (dynamic or action verbs) و حالتی (stative verbs) تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی این دو نوع فعل می‌پردازیم. افعال کنشی: افعال کنشی یا حرکتی، وظیفه توصیف یک عمل را بعهده دارند. این افعال بیانگر عملی …

مشاهده بیشتر »

کاربرد be used to، used to و get used to

used to

کاربرد used to: 1- از used to برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که در گذشته به طور منظم و از روی عادت انجام می‌داده‌ایم، ولی در حال حاضر دیگر انجام نمی‌دهیم. معادل فارسی این عبارت (سابقاً، قدیم‌ها، آن روزها و جوانی‌ها) می‌باشد. مثال: I used to smoke a lot. (جمله …

مشاهده بیشتر »

جمله واره های قیدی

جمله واره قیدی

جمله واره های قیدی: جمله واره‌ های قیدی به 6 دسته تقسیم می‌شوند که شناخت کلمات ربط معرفِ هر دسته حائر اهمیت می‌باشد.  1- زمان (Time) این جمله‌واره‌ها دلالت به زمان انجام کاری دارند و مهمترین کلمات ربط معرف آنها عبارتند از: when – whenever – until – after – …

مشاهده بیشتر »

جمله واره های توصیفی

Adjective Clauses

جمله‌واره‌های توصیفی: جمله‌واره‌های توصیفی با ضمایر موصولی نظیر who، whom و … آغاز می‌شوند. این جمله واره ها اسم قبل از خود را توصیف می‌کنند. The man (اسم) who lent you the money (جمله واره توصیفی) is Tom’s elder brother. جمله‌واره توصیفی فوق نشان می‌دهد که کدام مرد، برادرِ بزرگ …

مشاهده بیشتر »

جمله واره های اسمی

noun clauses

جمله واره ها: این جملات همانند جملات کامل دارای فعل و فاعل مستقل هستند با این تفاوت که معنی آنها ناتمام بوده و همواره با یک کلمه ربط شروع می‌شوند. مثال: – that he works hard. (.که او به سختی کار می کند) – when they informed me. (.هنگامی که …

مشاهده بیشتر »