قید مقدار در زبان انگلیسی

قید مقدار در انگلیسی

قید مقدار در انگلیسی قیدهای مقدار (Adverbs of Degree)، دربارۀ شدت یا مقدار یک عمل به ما اطلاعات می‌دهند. این قیدها معمولاً صفت، قید یا فعل را توصیف می‌کنند و قبل از آنها واقع می‌شوند، اگر چه استثنائاتی در این زمینه وجود دارد. در ادامه به مثال‌هایی از قید مقدار …

مشاهده بیشتر »

قید حالت در انگلیسی

قید حالت در انگلیسی

قید حالت در انگلیسی قید حالت دربارۀ حالت و نحوۀ اتفاق افتادن یک عمل به ما اطلاعات می‌دهد. قیدهای حالت به سؤالِ چطور؟ (how) پاسخ می‌دهند. این قیدها معمولاً بعد از فعل اصلی یا بعد از مفعول مستقیم، واقع می‌شوند. مثال: He swims well. (.او خیلی خوب شنا می‌کند) He …

مشاهده بیشتر »

قید زمان در انگلیسی

قید زمان در انگلیسی

قید زمان در انگلیسی قید زمان دربارۀ زمان اتفاق افتادن یک عمل به ما اطلاعات می‌دهد. قید‌های زمان به سوالات: کی؟ (when)، از کی؟ (how long) و هر چند وقت؟ (how often) پاسخ می‌دهند. قیدهای زمان یک شکل دارند و غیرقابل تغییر هستند.  انواع قید زمان قیدهای زمان با توجه …

مشاهده بیشتر »

قید مکان در زبان انگلیسی

قید مکان در زبان انگلیسی

قید مکان در انگلیسی قید مکان دربارۀ مکان اتفاق افتادن چیزی به ما اطلاعات می‌دهد. قیدهای مکان معمولاً بعد از فعل اصلی یا جمله‌واره‌ای که توصیف می‌کنند، واقع می شوند. قید مکان معمولا در پاسخ به سوال کجا؟ (where) می‌آید و هیچگاه صفات و قیود دیگر را توصیف نمی‌کند. برخی از …

مشاهده بیشتر »

وجه التزامی فعل در زبان انگلیسی

وجه التزامی فعل در انگلیسی

وجه التزامی فعل وجه التزامی فعل (Subjunctive Mood)، برای بیان ضرورت و لزوم انجام کاری استفاده می‌شود. وجه التزامی بر خلاف وجه اخباری (Indicative Mood)، برای بیان امور ذهنی و غیرواقعی (نظیر: باورها، نظرات، احتمالات، آرزوها، اهداف، علایق و خواسته ها) به کار می‌رود. کاربردهای وجه التزامی فعل وجه التزامی فعل، …

مشاهده بیشتر »

تفاوت just، yet، already و still

کاربرد just، yet، already و still

تفاوت just، yet، already و still این کلمات از قیود زمان هستند و معمولاً در زمان حال کامل (present perfect) استفاده می‌شوند؛ اگرچه، yet، still و already ممکن است در سایر زمان‌ها نیز استفاده شوند. در ادامه به کاربرد هر یک از این قیود می‌پردازیم. کاربرد just just فقط در …

مشاهده بیشتر »