کاربرد forget، regret و remember در زبان انگلیسی

کاربرد forget، regret و remember

کاربرد forget، regret و remember: وقتی افعال forget، regret و remember با اسم مصدر (gerund) همراه می‌شوند اشاره به عملی دارند که زودتر از فعل اصلی اتفاق افتاده است. در این ساختار به جای اسم مصدر می‌توان از فعل زمان حال کامل برای واضح تر کردنِ توالی عمل، استفاده کرد. …

مشاهده بیشتر »

کاربرد mean در زبان انگلیسی

کاربرد mean

کاربرد mean: فعلِ mean همراه با اسم مصدر (gerund) نشان می‌دهد که نتیجه یک عمل چه خواهد بود. در این حالت فعلِ involve به معنایِ «شامل شدن» می‌تواند به جای mean استفاده شود. مثال: If you take that job in London it will mean travelling for two hours every day. …

مشاهده بیشتر »

کاربرد try در زبان انگلیسی

کاربرد try

کاربرد try: فعل try همراه با اسم مصدر (gerund) به معنای تجربه کردن یک عمل است. مثال: If you have problems sleeping, you could try doing some yoga before you go to bed. (.اگر مشکل خواب دارید، می توانید قبل از رفتن به رختخواب، یوگا انجام دهید) Why don’t you …

مشاهده بیشتر »

کاربرد stop در زبان انگلیسی

کاربرد stop

کاربرد stop: فعل stop همراه با اسم مصدر (gerund) به معنای پایان یافتن عملی است که در حال انجام می‌باشد. در این حالت هیچ رابطۀ علت و معلولی بین دو فعل وجود ندارد. مثال: I stopped working for them last year. (.من سال گذشته کار کردن برای آنها را متوقف …

مشاهده بیشتر »

کاربرد go on در زبان انگلیسی

کاربرد go on

کاربرد go on در انگلیسی عبارتِ فعلی go on وقتی با اسم مصدر (gerund) همراه می‌شود به معنایِ ادامه دادن عملی که در حال انجام است، می‌باشد. مثال: He went on speaking for two hours. (.او به مدت دو ساعت به صحبت کردن ادامه داد) I can’t go on working …

مشاهده بیشتر »

کاربرد come در انگلیسی

come

کاربرد come در انگلیسی فعل come به معنای «آمدن» به مفهوم به سمت کسی یا مکانی حرکت کردن است، یعنی فردی به هدف اینکه به کسی یا جایی برسد از جایی به آن سمت حرکت می‌کند. در زبان انگلیسی، کاربرد come به لحاظ ساختاری که بعد از آن واقع می‌شود، …

مشاهده بیشتر »