نحوه ساختن مالکیت در زبان انگلیسی

کاربردهای مالکیت

نحوه ساختن مالکیت در زبان انگلیسی شکل مالکیت همراه با اسم‌ ها برای اشاره به اشخاص، گروهی از افراد، کشورها و حیوانات استفاده می‌شود. مالکیت (possessive) نشان‌دهندۀ رابطه وابستگی بین دو چیز است. برای ساخت مالکیت، ترکیبِ آپاستروف و s یعنی s’ را به اسم اضافه می‌کنیم. اگر اسم جمع باشد …

مشاهده بیشتر »

قواعد جمع بستن اسم‌ ها در انگلیسی

اسامی مفرد، اسامی جمع

اسم‌های جمع و مفرد در انگلیسی در زبان انگلیسی اسم‌ها به لحاظ تعداد به دو دستۀ اسامی مفرد (singular nouns) و اسامی جمع (plural nouns) تقسیم می‌شوند. قواعد جمع بستن اسم‌ ها در انگلیسی اسامی در زبان انگلیسی با توجه به نحوه جمع بستن به دو گروهِ اسامی باقاعده (Regular …

مشاهده بیشتر »

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر نامعین ضمایر نامعین (indefinite pronouns) برخلاف ضمایر معین به شخص، چیز یا مکان مشخصی اشاره ندارند. در زبان انگلیسی گروه مشخصی از ضمایر نامشخص وجود دارند که با اضافه کردن any، some، every و no به یک کمیت‌ نما یا توزیع کننده، شکل می‌گیرند. مفهوم شیء مکان شخص همه …

مشاهده بیشتر »

قواعد حروف بزرگ انگلیسی

قواعد حروف بزرگ انگلیسی

قواعد حروف بزرگ در زبان انگلیسی حروف بزرگ در زبان انگلیسی در برخی اسم‌های خاص، جایگاه مشخصی در جمله و یا در برخی صفات به کار می‌روند. در موراد زیر همیشه باید حرف بزرگ انگلیسی استفاده شود: 1- شروع یک جمله Children are noisy. Dogs are noisy too. 2- ضمیر …

مشاهده بیشتر »

جنسیت اسم‌ ها در انگلیسی

جنسیت اسم در انگلیسی

جنسیت اسم‌ ها در زبان انگلیسی اسم‌ها کلماتی هستند که برای نامیدن اشیاء، انسان‌ها و مکان‌ها استفاده می‌شوند. اسم‌ها در پاسخ به سؤالاتِ آن چه چیزی است؟ (?what is it) و آن چه کسی است؟ (?who is it) می‌آیند. همۀ کلمات زیر اسم هستند: dog bicycle Mary girl beauty France …

مشاهده بیشتر »

کمیت‌ نماها در زبان انگلیسی

Quantifiers

کمیت‌ نماها یا کمیت‌ سنج‌ ها (Quantifiers) صفات یا عبارات وصفی هستند که پاسخ مشخص یا تقریبی به سوالاتِ چه تعداد؟ (how many) و چه مقدار؟ (how much) می‌دهند. همانطور که در مطلب دیگری ذکر شد کمیت‌ نماها زیر مجموعۀ وابسته‌ های پیشرو هستند. در این بخش کمیت‌ نماهای مختلف و …

مشاهده بیشتر »