زمان آینده ساده با will

زمان آینده ساده با will

زمان آینده ساده با will زمان آینده ساده (simple future tense) برای نشان دادن عملی بکار می‌رود که هنوز اتفاق نیفتاده است. زمان آینده ساده به دو شکل will و be going to بکار می‌رود. این دو ساختار را اگرچه می‌توان به جای هم استفاده کرد اما در معنا با …

مشاهده بیشتر »

زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)

ماضی بعید استمراری

زمان گذشته کامل استمراری زمان گذشته کامل استمراری یا ماضی بعید استمراری (Past Perfect Continuous)، یکی دیگر از زمان‌های زبان انگلیسی است که بیان کنندۀ گذشته در گذشته است. در این مطلب قصد داریم به ساختار و کاربرد این زمان بپردازیم. نحوه ساخت زمان گذشته کامل استمراری برای ساخت این …

مشاهده بیشتر »

زمان گذشته کامل یا ماضی بعید (Past Perfect)

ماضی بعید در انگلیسی

زمان گذشته کامل زمان گذشته کامل یا ماضی بعید (Past Perfect Tense) در زبان انگلیسی برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که قبل از عمل دیگری در گذشته یک یا چندبار انجام گرفته است. نحوه ساخت زمان گذشته کامل گذشته کامل از ترکیب had با قسمت سوم فعل (past …

مشاهده بیشتر »

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری زمان حال کامل استمراری یا ماضی نقلی استمراری (Present Perfect Continuous) اشاره به یک زمان نامشخص بین زمان حال و قبل از حال دارد. در این نوع زمان گوینده اعتقاد دارد چیزی در زمانی از گذشته شروع شده اما احتمالا تمام نشده است. در واقع گوینده …

مشاهده بیشتر »

کاربرد ever, never, already, yet در زمان حال کامل

ever, never, already, yet

کاربرد ever, never, already, yet در زمان حال کامل کلمات ever, never, already, yet قید زمان هستند و با زمان حال کامل استفاده می‌شوند. در ادامه به بررسی کاربرد هر یک ازاین کلمات می‌پردازیم. کاربرد ever ever بعنوان قید، بیان کنندۀ عملی در زمان نامشخص می‌باشد که قبل از زمان …

مشاهده بیشتر »

زمان حال کامل (Present Perfect Tense)

زمان حال کامل ساده

زمان حال کامل در انگلیسی زمان حال کامل یا ماضی نقلی (Present Perfect) برای نشان دادنِ ارتباط بین گذشته و حال بکار می‌رود. زمان وقوع عمل در حال کامل، قبل از زمان حال است؛ اما این زمان دقیق و مشخص نیست. نحوه ساخت زمان حال کامل همانطور که در مبحث …

مشاهده بیشتر »